Drevet mars 2015

I slutet av februari hade det gått 25 år sedan Mats började som fastighetsskötare här i föreningen. Den långa erfarenheten av fastighetsskötsel samt kännedomen om föreningens fastigheter och tekniska system har många gånger visat sig värdefull när det gäller att upphandla underhåll och andra tjänster. Vi i styrelsen beslutade att tacka Mats för lång, trogen och utmärkt tjänstgöring med ett presentkort på 5000 kr till en resa. Vi hoppas att detta används som bidrag till en välförtjänt och utvilande semesterresa till något trevligt ställe!

Åtgärder för att motverka råttor i området har inletts och kommer att fortsätta. Det handlar både om att täta rörgenomföringar i vissa huskroppar, samt om utplacering av råttgift i vad som ser ut som små stenbänkar på området. Stenbänkarna utgör enligt uppgift från leverantören bara en fara för råttor. Mats uppmanar igen om att vara väldigt sparsam med matning av fåglar då det finns risk att detta bidrar till att locka fler råttor till området.

Det har inkommit flera förfrågningar om fler farthinder på området. Vi håller på att inventera hur många farthinder som behövs för att ge en bra effekt i hela området och räknar med att ha dem på plats någon gång i april.

Under hösten och vintern har arbetet med att utreda en eventuell tilläggsisolering av vindarna fortgått. Arbetet har resulterat i olika förslag på hur man ska genomföra isoleringen som vi fortfarande håller på att utvärdera. Vi har dock blivit uppmärksammade på en del problem när det gäller åtkomsten av vindsutrymmena. Detta gäller exempelvis blockering, eller avsaknad av dörrar mellan förråden som försvårar eller omöjliggör att ta sig fram på vindarna. Detta är ett stort problem, inte bara när det gäller att tilläggsisolera, utan även när det gäller möjligheten att utföra service och underhållsåtgärder på ventilationsutrustning och sist men inte minst ur brandsäkerhetssynpunkt. Skulle olyckan vara framme är det ytterst viktigt att brandkåren snabbt kan ta sig in genom vindsdörrarna på gavlarna för att släcka elden. Vi ber därför alla som har inredda vindar att se till att dörrarna mellan förråden inte är blockerade. Angående vindsförråd som saknar dörrar, eller som är felaktigt inredda på annat vis, kommer vi att kontakta berörda medlemmar.

Byte av ytterdörrar och upprustning av lekplatser kommer ske under våren. Separat information om dörrbytet (när och hur det sker, typ av dörr, m.m.) kommer så fort vi har rett ut alla detaljer med entreprenören.

Hälsningar Styrelsen